PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Działania innowacyjne

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury!”

 

Realizacja założeń projektu ma celu kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą „zero waste, czyli generowania jak najmniejszej ilości odpadów. Poprzez interesujące zajęcia, pełne ciekawych technik, dzieci kształtują postawy i nawyki korzystne dla środowiska, racjonalnie wykorzystują zasoby przyrody, rozbudzają swoją wrażliwość na piękno otaczającej je przyrody. Uczestnicy majsterkują, doświadczają i tworzą, wykorzystując materiał naturalny oraz odpady. Projekt będzie realizowany od 20 września 2021r. do 31 maja 2022r. w grupach: Misie, Kaczuszki, Pszczółki, Biedronki i Zajączki.

W każdej z grup zajęcia będą się odbywać jeden raz w miesiącu wg harmonogramu opracowanego przez nauczyciela. W zależności od wieku dzieci i ich możliwości każdy nauczyciel wybrał dla swojej grupy 10 spośród 20 proponowanych eko zadań.

Nauczyciele realizujący projekt: Ewelina Zniszczoł, Aneta Fetter, Monika Łyżwińska, Joanna Urbanek, Agnieszka Szymik-Kajzerek


Innowacja pedagogiczna „Bajkowa księga”

Grupa „Delfinki” 6-latki

Autorzy i realizatorzy innowacji: Justyna Juranek, Agnieszka Szymik – Kajzerek

 


Inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej „Bajkowa księga” jest chęć umożliwienia wychowankom częstego, bezpośredniego kontaktu z literaturą, co pozwoli na rozwijanie twórczej aktywności w sferze rozwoju językowego, a także na kształtowanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Ponadto wzmacnia ona poczucie własnej wartości, gdyż przedszkolak staje się autorem książki. Dzieci budują poczucie sprawstwa, uczą się współpracy, stają się odpowiedzialni za wytwór całej grupy, jakim jest „delfinkowa” księga bajek. Przedszkolaki stają się pisarzami i piszą własne opowiadania, tworząc spójną historię. Realizują innowację każde dziecko rozwija myślenie konkretno-wyobrażeniowe, wyobraźnię i fantazję oraz wzbogaca zasób słownictwa.

 

 


Międzynarodowy projekt edukacyjny autorstwa Anety Konefał

Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”

 

Akcja „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Nauczycielki przedszkola, a także rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i małego pluszowego misia. Projekt obejmuje sześć modułów skupionych wokół jednego tematu, w ramach którego uczestnicy wykonują zadania szczegółowe. Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Realizatorki projektu:

Ewelina Zniszczoł
Aneta FetterProgram własny zajęć rytmiczno - ruchowych pt.
„Z muzyką w tle”
Autor i realizator programu : mgr Dagmara Wojaczek
Adresowany jest do dzieci 6-letnich z grupy „Zajączki”.
Czas realizacji: od września do czerwca, czyli cały rok szkolno – przedszkolny 2021/2022,
raz w tygodniu, przez 30 minut.


Umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym stanowi integralną część systemu kształcenia muzycznego. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny.Zajęcia muzyczno-ruchowe i gry na instrumencie umożliwia dziecku nie tylko nabywanie elementarnej wiadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego sprawności i nawyki, które maja wpływ na dyspozycje ogólne takie jak: orientacja ruchowa, szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie.

Spotykamy się w każdy czwartek by śpiewać, tańczyć i grać do melodii z repertuaru dziecięcego ale również do utworów muzyki klasycznej oraz popularnej.
Wspieramy się wzajemnie, zachęcamy do otwarcia się na siebie nawzajem, staramy się przezwyciężyć skrępowanie związane z występowaniem przed całą grupą ale przede wszystkim chcemy się bardzo dobrze bawić w swoim towarzystwie.


 

Autor i realizator innowacji: Anna Naczyńska

CZAS REALIZACJI:
Przewidywany czas realizacji innowacji: październik 2021r. - kwiecień 2022r.

 

Innowacja „Matematyka ze sznurka, kamyka, patyka” ma na celu zdobywanie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych. Uczyć dzieci istoty pojęć matematycznych.

Innowacja jest skierowana dla grupy dzieci 5, 6-letnich „Promyczki”. Zajęcia odbywać się będą w trakcie bieżącej pracy w formie zabaw i gier w sali przedszkolnej oraz na podwórku. W ramach innowacji zaplanowano szereg działań stwarzających warunki do kształtowania u dzieci pojęć matematycznych oraz rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych.

Innowacja „Matematyka ze sznurka, kamyka, patyka” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Podstawą będą zabawy i gry matematyczne, tak ważne w edukacji przedszkolnej. Stworzą one możliwość eksploracji, działania, wyzwolą chęć poszukiwania.

 

Podstawowym założeniem innowacji jest:

 • wykorzystanie podczas zajęć ciekawych, ale powszechnie dostępnych pomocy dydaktycznych takich jak klamerki, guziki, nakrętki, sznurki, spinacze, a także naturalnych okazów (kamieni, kasztanów, żołędzi, szyszek,itd.),

 • wspieranie rozwoju dzieci

 • wzbogacanie wiedzy matematycznej,

 • aktywizowanie procesów myślenia,

 • dostarczanie pozytywnych emocji,

 • nauka poprzez zabawę i doświadczenie.


Program własny koła plastycznego „Mały artysta”
Autor: Anna Naczyńska 


Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Działania twórcze dla wielu dzieci są szansą na rozwój talentów, ale należy pamiętać, że również jest to także terapia. Biorąc pod uwagę potrzeby dzieci, które wykazują zainteresowanie plastyczne, powstało na terenie przedszkola koło plastyczne „Mały artysta”. Zajęcia odbywać się będą od października do kwietnia w grupie „Promyczki”

 


CEL GŁÓWNY: 

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych. 


CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • wzbudzanie przeżyć estetycznych;
 • wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu,
 • wyrażanie przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych,
 • wzbogacanie przeżyć i wyzwalanie emocji dzieci,
 • stwarzanie swobodnej, akceptującej i twórczej atmosfery,
 • odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • obcowanie ze sztuką,
 • obcowanie z przyrodą w różnych porach roku,
 • poznawanie różnych technik plastycznych,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;

 


Program własny
„Mały Przyjaciel Książki”

Książka czytana małemu dziecku, wzmacnia więzi, kształtuje zainteresowania czytelnicze, wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt oraz jest źródłem rozrywki i zabawy. Mądre książki
są nośnikami ważnych uniwersalnych wartości moralnych. Czytanie uczy odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne
w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury. W czasie obcowania z książkami dzieci utrwalają wygląd liter alfabetu. Wprowadzenie dzieci w świat liter na podstawie imion z wykorzystaniem Odimiennej Metody Czytania Ireny Majchrzak ułatwi późniejszy start w świat nauki czytania i pisania. Założeniem opracowanego programu jest umożliwienie dzieciom poznawania utworów literatury dziecięcej i rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez jak najczęstszy kontakt z książką oraz dobrowolny i spontaniczny udział w zabawach z tekstem.

 

Autor i realizator: Aleksandra Wengerska, grupa 4-latki „Gwiazdki”


Innowacja pedagogiczna
„Otwarte drzwi, Przyjaciel w sąsiednim mieście”

Odbiorcami innowacji pedagogicznej „Otwarte drzwi – przyjaciel w sąsiednim mieście” będą dzieci w wieku 4-6 lat, uczęszczające do trzech przedszkoli z miasta Rybnik, Gliwice i Racibórz. Jej głównym założeniem jest nawiązanie przyjaźni i współpracy między przedszkolami oraz pokazanie dzieciom tradycyjnych sposobów komunikowania się na odległość. Innowacja pozwoli przedszkolakom poszerzyć zakres wiedzy na temat historii, zabytków, ciekawych miejsc w swojej miejscowości, ukształtuje postawę tolerancji
i otwartości na innych ludzi, odmienne zwyczaje i tradycje, wprowadzi dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury naszego regionu. Charakter innowacji ma na celu poznać najbliższe środowisko i specyfikę swojego regionu, a także ukształtować poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

 

Autorzy i realizatorzy: Aleksandra Wengerska, Justyna Juranek

Realizacja: 4-latki „Gwiazdki”, 6-latki „Delfinki”Innowacja pedagogiczna „Cały świat poznam, bo 5 zmysłów mam!”

Działania oparte są na wielozmysłowym rozwoju dzieci, który wpływa pozytywnie na działanie całego organizmu, podejmowane aktywności przynoszą korzyści w rozluźnianiu napięcia ciała, przełamywaniu oporu do manipulowania różnym tworzywem, nabywania sprawności manualnych czy lepszej koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Dzieci poszerzają zakres słownictwa, potrafią za pomocą słów określać zapachy oraz smaki czy struktury co wpływa na wzrost umiejętności komunikowania się oraz możliwość lepszego poznania upodobań dziecka. A co najważniejsze, wszystkie polisensoryczne aktywności są super zabawą dla wszystkich uczestników (tak, sprzątanie też może być prowadzone w formie zabawy!).


Dzisiejszy świat
przesycony jest multimediami i nowymi technologiami, które w łatwy sposób nadmiernie rozbudzają nasze zmysły i rozpraszają uwagę. Dlatego proponowane przeze mnie zabawy nie wymagają użycia komputera. Chcę uświadomić przedszkolakom jaką moc mają ich narządy zmysłów oraz nauczyć ich świadomego, a nie mimowolnego używania zmysłów!

 

Autor i prowadząca: Aleksandra Wengerska

Realizacja: 4-latki „Gwiazdki”

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.


Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.


Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji.

W naszym przedszkolu będzie realizowany w 3 grupach: Mali Odkrywcy, Kangurki, Delfinki.


Innowacja pedagogiczna pt. „Eksperymentuję, doświadczam – działam i poznaję mój świat” jest stworzona dla dzieci, aby zaspokajać ich naturalną ciekawość i chęć poznawania świata. Jak wiadomo dzieci najlepiej przyswajają wiedzę, kiedy mogą same działać, doświadczać i eksperymentować. Zabawy badawcze są idealne, aby odkrywać, poznawać i przyswajać informacje o świecie. Dzięki eksperymentom i zabawom badawczym dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, przyczyniają się do aktywnego poznania różnych zjawisk.


Cele innowacji:

 • budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
 • poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 • inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
 • przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • kształtowanie postaw proekologicznych w różnych życiowych sytuacjach.

Autorzy i realizatorzy: Joanna Schuchmielska – grupa „Kangurki”, Ewelina Zniszczoł – grupa „Kaczuszki”, Justyna Juranek – grupa „Delfinki”, Anna Glazik – grupa „Misie”.

Projekt będzie realizowany od września 2021r. do czerwca 2022r. W każdym miesiącu dzieci będą miały okazję przeprowadzać eksperymenty, zabawy badawcze, wyciągać wnioski i odpowiadać na pytania, dlaczego tak się dzieje i co może się stać, w myśl zasady: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!" (Konfucjusz).


Katarzyna Koziołek, grupa Zajączki


Innowacja „Jesteś kimś wyjątkowym”, autor: Katarzyna Koziołek

Istotą innowacji jest ukazanie dzieciom możliwości i sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami z jakimi zmierzą się w nowej szkolnej rzeczywistości. Wzmacnianie samoświadomości i poczucia własnej wartości jest niezwykle istotnym elementem przygotowania dzieci do nauki w szkole. Wykorzystując technikę mindfulness jako narzędzie do praktykowania uważności u dzieci.

 


Program edukacji ekologicznej „Działaj z imPETem", organizator: Adliner Sp. z o.o

Celem Programu jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, które należą do frakcji odpadów z żółtego pojemnika, a także ich recyklingu.

 


Program własny edukacji europejskiej i patriotycznej „Mali patrioci”, autorstwa nauczycieli z Przedszkola nr 50 w Rybniku

Program zakłada przybliżenie dzieciom wiedzy o Polsce i innych państwach europejskich, wykorzystując ciekawe i nowatorskie metody pracy z dziećmi, w każdej grupie wiekowej.


Program „Kodowanie na dywanie”

Kodowanie na dywanie” to program, którego głównym celem jest nauka logicznego myślenia, poszerzanie kompetencji realizowanych poprzez gry i zabawy z zakresu różnych edukacji oraz budzenie zainteresowań technicznych.

Podczas prowadzonych zajęć dzieci będą miały możliwość samodzielnie lub w grupach, przy niewielkim udziale nauczyciela kodować proste elementy, schematy. Kodowanie rozwija umiejętność logicznego myślenia, ćwiczy spostrzegawczość, zawiera w sobie zintegrowane informacje, wiadomości z każdego obszaru edukacyjnego, a przede wszystkim daję dzieciom dużo radości i satysfakcji z wykonywanych działań. Dzieci uczą się:

 

 1. logicznego myślenia,

 2. treści z różnych obszarów edukacyjnych, przeplatających się ze sobą,

 3. szukania różnorodnych rozwiązań,

 4. radości i satysfakcji z wykonanego działania,

 5. pracy zespołowej,

 6. kreatywności

 

Program realizowany będzie w grupie dzieci 3,4 – letnich „Stokrotki”.
Prowadząca: Dorota Popek


Koło matematyczne "Tęczowa matematyka"

Matematyka w przedszkolu jest obecna codziennie poprzez różnego rodzaju zabawy, ćwiczenia, czynności samoobsługowe. Koło matematyczne ma na celu rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności oraz rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu. Celem programu jest:

Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych
w codziennym życiu.

Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych, przy czym zagadnienie: „Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby” będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego.


Zagadnienia:

 1. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.

 2. Rytmy i rytmiczność.

 3. Kształty i figury–intuicje geometryczne.

 4. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.

 5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.

 6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów figur geometrycznych.

 7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów wielkości i ciężaru.

 8. Przyswajanie określeń czasu.

 9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów długości i wysokości.

 10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

 

Zajęcia adresowane są do dzieci 3,4-letnich, z grupy „Stokrotki”

Prowadząca: Dorota Popek


Innowacja pedagogiczna „Samodzielny przedszkolak”

Pomóż mi zrobić to samemu” (M. Montessori)

 

Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci

w wieku przedszkolnym w zakresie samoobsługi oraz zdobywanie sprawności potrzebnych do uzyskania samodzielności i samowystarczalności. Myślą przewodnią tego programu jest zachęcanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych w obszarach: higieny osobistej, spożywania posiłków, ubierania i zdejmowania odzieży. Program obejmuje również rozwijanie kultury osobistej, troskę o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych. Naszym celem jest wsparcie dzieci na drodze do samodzielności i zaradności życiowej, które dają poczucie bezpieczeństwa i pozwalają odważnie kroczyć przez kolejne szczeble edukacji.

 

Autorzy innowacji: Aneta Fetter, Ewelina Zniszczoł

zamknij