PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Działania innowacyjne

Innowacja pedagogiczna „Otwarte drzwi – przyjaciel w sąsiednim przedszkolu”

AUTORZY I REALIZATORZY INNOWACJI:
mgr Justyna Juranek – grupa „Delfinki”
mgr Aleksandra Wengerska – grupa „Gwiazdki”
mgr Joanna Schuchmielska – grupa „Kangurki”

 

CZAS REALIZACJI:
Przewidywany czas realizacji innowacji: wrzesień 2020r. - czerwiec 2021r.

Innowacja ma na celu motywowania dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności przedszkolnych takich jak:

 • wykonywanie prac plastycznych w ramach wirtualnego konkursu międzyprzedszkolnego
 • odgrywanie scenek i ról, nagrywanie filmików dla przyjaciół z sąsiedniego przedszkola
 • wykonywanie zdjęć z wykorzystaniem sprzętów  multimedialnych
 • wykonywanie multimedialnych kartek świątecznych
 • wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek z kolegami z innej placówki poprzez połączenie się w aplikacji ZOOM/Skype.

To tylko kilka przykładów, które przedszkolaki będą wykonywały wraz ze swoimi partnerami, cały wachlarz podejmowanych działań znajduje się w szczegółowym harmonogramie innowacji.


CELE GŁÓWNE:

- Nawiązanie przyjaźni między przedszkolami oraz pokazanie dzieciom tradycyjnych sposobów komunikowania się na odległość,
- Wszechstronne wsparcie rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- poznanie sposobów zdalnej komunikacji;
- zaznajomienie z urządzeniami multimedialnymi (podstawowymi funkcjami komputera, drukarki, skanera, wysyłanie maila, rozmowa wideo)
- kształtowanie obowiązkowości w pielęgnowaniu wzajemnych relacji;
- kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych poprzez wspólne spotkania odbywające się droga wirtualną z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów internetowych;

 

Program „Kodowanie na dywanie”

REALIZATOR:
mgr Dorota Popek

 

„Kodowanie na dywanie” to program, którego głównym celem jest nauka logicznego myślenia, poszerzanie kompetencji realizowanych poprzez gry i zabawy z zakresu różnych edukacji oraz budzenie zainteresowań technicznych. Podczas prowadzonych zajęć dzieci będą miały możliwość samodzielnie lub w grupach, przy
niewielkim udziale nauczyciela kodować proste elementy, schematy. Kodowanie rozwija umiejętność logicznego myślenia, ćwiczy spostrzegawczość, zawiera w sobie zintegrowane informacje, wiadomości z każdego obszaru edukacyjnego, a przede wszystkim daję dzieciom dużo radości i satysfakcji z wykonywanych działań.

Dzieci uczą się:

 • logicznego myślenia,
 • treści z różnych obszarów edukacyjnych, przeplatających się ze sobą,
 • szukania różnorodnych rozwiązań,
 • radości i satysfakcji z wykonanego działania,
 • pracy zespołowej,
  kreatywności

Program realizowany będzie w grupie dzieci 4 – letnich „Biedronki”.

 

Koło matematyczne "Tęczowa matematyka"

REALIZATOR:
mgr Dorota Popek 


Matematyka w przedszkolu jest obecna codziennie poprzez różnego rodzaju zabawy, ćwiczenia, czynności  samoobsługowe. Koło matematyczne ma na celu rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności oraz rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Celem programu jest:

 • Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej.
 • Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.


Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych, przy czym zagadnienie: „Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby” będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego.

Zagadnienia:

1. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. Orientacja przestrzenna.
2. Rytmy i rytmiczność.
3. Kształty i figury–intuicje geometryczne.
4. Klasyfikowanie, systematyzowanie i zbiory.
5. Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
6. Nabywanie umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów figur geometrycznych.
7. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów wielkości i ciężaru.
8. Przyswajanie określeń czasu.
9. Nabywanie umiejętności określania i dokonywania pomiarów długości, szerokości i wysokości.
10. Kształtowanie umiejętności liczenia. Kardynalny i porządkowy aspekt liczby.

Zajęcia adresowane są do dzieci 4-letnich, z grupy „Mali Odkrywcy” i „Biedronki”.

Program własny kółka tanecznego „Zumba kids”

AUTORZY I REALIZATORZY PROGRAMU:
mgr Justyna Juranek – grupa „Delfinki”
mgr Katarzyna Koziołek – grupa „Zajączki”
mgr Ewelina Zniszczoł – grupa „Tygryski”

 

CZAS REALIZACJI:
Przewidywany czas realizacji programu: styczeń 2021r. - czerwiec 2021r. Spotkania w kole
tanecznym odbywają się raz w tygodniu 1/2 godziny

Ruchowe zajęcia taneczne stwarzają dzieciom możliwości odpoczynku psychicznego, regenerację sił psychicznych i fizycznych, rozwijanie postaw wychowawczych, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwalają wyładować agresję. Taniec, który jest bardzo popularny wśród dzieci, sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę, poczucie rytmu. Atrakcyjność takich zajęć stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, ukierunkowania na pożyteczną formę zajęć. Mamy nadzieję, że program przyczyni się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień ruchowych dzieci w naszym przedszkolu, do  popularyzacji tańca nowoczesnego i nie tylko oraz będzie alternatywą na ciekawy sposób spędzania przez nich czasu wolnego.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:

 • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia
  ruchu z muzyką.
 • Pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej.
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do dorosłego, ruchowego aktywnego życia.
 • Wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i uzdolnień.
 • Uświadamianie dzieciom powodów i sensu starań o sprawność i zdrowie, jako warunku szacunku wobec siebie i wobec innych.
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności.
 • Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
 • Rozwijanie płynności i estetyki ruchu.
 • Kształtowanie ekspresji twórczej.Projekt edukacyjny „Mały Ślązak”


REALIZATORZY:
mgr Joanna Schuchmielska w grupie "Kangurki"
mgr Justyna Juranek w grupie "Delfinki"
mgr Aleksandra Wengerska w grupie "Gwiazdki"
mgr Paulina Kieras w grupie "Pszczółki"
mgr Dorota Popek w grupie "Mali Odkrywcy"
mgr Ewelina Zniszczoł w grupie "Tygryski"
mgr Joanna Urbanek w grupie "Biedronki"

Projekt ma na celu

 • umocnienie więzi z regionem śląskim,
 • poznanie zwyczajów regionalnych związanych z zabawą, naukę wyliczanek i zabaw śląskich,
 • osłuchanie z gwarą śląską (słuchanie bajek i wierszy w gwarze śląskiej)


Projekt w naszym przedszkolu będzie realizowany w dniach 30.11- 04.12.2020

Ogólnopolski projekt: Kreatywny przedszkolak

REALIZATORZY PROJEKTU:

mgr Katarzyna Koziołek
mgr Anna Szulik-Garbacz

Projekt ma na celu rozbudzać kreatywność dzieci, poprzez tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów wtórnych/naturalnych oraz różnorodnych technik plastyczno-technicznych.

Ogólnopolski projekt: Technikoludek, czyli przedszkolak w świecie technologii

REALIZATORZY PROJEKTU:

mgr Katarzyna Koziołek


Projekt „Przedszkolak w świecie technologii” powstał jako odpowiedz na realizację jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na 2020/21r, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”


Celami głównym projektu są :
• Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii
• Rozwijanie współpracy między nauczycielami z różnych przedszkoli z całej Polski

Autorami projektu są p. Agnieszka Chudzik oraz p. Aleksandra Mazur, nauczyciele Przedszkola nr 41 w Rybniku.

Innowacja Pedagogiczna: Super Przedszkol@k- Bohater Tygodnia

AUTOR I REALIZATOR INNOWACJI:
mgr Katarzyna Koziołek


Innowacja pedagogiczna Super Przedszkol@k- bohater tygodnia została stworzona w celu integracji środowiska rodzinnego dziecka z przedszkolem. Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwijania umiejętności i technik komunikacyjnych wśród wychowanków i ich rodziców, stworzyłam propozycję integracji życia domowego i przedszkolnego poprzez wykorzystanie narzędzi multimedialnych.


CEL GŁÓWNY:

 • Wzmacnianie pozytywnej samooceny,
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na wszystkich swoich kolegów/koleżanki,
 • Dostrzeżenie różnorodności grupy
 • Integracja i zaangażowanie rodziców/rodziny w życie przedszkola oraz poznanie ich różnych zawodów i pasji.

Ogólnopolska akcja: Zdrowo i sportowo

REALIZATOR:

mgr Katarzyna Koziołek

 

Projekt edukacji i aktywizacji ruchowej dzieci w przedszkolach i szkołach. Ma za zadanie propagować odczuwanie radości i przyjemności z aktywności fizycznej. Projekt poszerzony jest w tej edycji o tematykę zdrowia, higieny i bezpieczeństwa dzieci.

Innowacja pedagogiczna „LAPBOOKOWA NAUKA - CZTERY PORY ROKU”

REALIZOATOR INNOWACJI:

mgr Anna Woch


Lapbook to  rodzaj teczki tematycznej i obrazkowej mapy myśli, w której umieszcza się informacje, ciekawostki, zadania i zagadki na wybrany temat. To wszystko jest przedstawione w ciekawej formie graficznej: przegródek, kieszonek , zakładek , harmonijek czy mini-książeczek. 

Cel główny prowadzenia innowacji:

 • Uporządkowanie, systematyzowanie i utrwalania wiadomości o porach roku.


Cele szczegółowe:

 • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych,
 • poszerzenie wiedzy o porach roku,
 • zwiększenie motywacji uczniów do samodzielnej nauki,
 • rozwijanie umiejętności atrakcyjnego sposobu przedstawianie zdobytej wiedzy,
 • powtórki materiału,
 • wdrażanie do staranności,
 • rozwijanie motoryki ręki,
 • rozwijanie kreatywności,
 • nauka organizacji pracy.

Projekt: „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa"

REALIZATORZY:
mgr Sylwia Marciniak
mgr Anna Woch

Głównym założeniem projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa" jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw  społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.


Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 - Działania wychowawcze. Wychowanie  do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.


Cele:

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych;
 • kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości;
 • nawiązywanie pozytywnych relacji w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym;
 • kształtowanie tolerancji wobec odmienności;
 • ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji: radość, szczęście, zadowolenie, akceptacja, życzliwość, wzruszenie;


Cele operacyjne:

 • dziecko poznaje określony utwór literacki, zapamiętuje imię i nazwisko autorów, główną postać, potrafi ją opisać, scharakteryzować
 • dowiaduje się o działaniu instytucji zajmujących się promowaniem twórczości dla dzieci (Europejskie Centrum Bajki)
 • odnosi się do innych osób, rozumie ich odczucia, wspomnienia
 • potrafi odtwarzać i samodzielnie tworzyć
 • bogaci słownictwo o wyrazy, które wyszły już z użycia, rozumie ich znaczenie
 • poznaje zawód kowala
 • potrafi opowiadać o swoich marzeniach, wypowiada się pełnymi zdaniami
 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi: przyjaźń, radość, życzliwość, empatia
 • dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego

Program „Czyściochowe przedszkole”

REALIZATORZY:

mgr Anna Woch
mgr Anna Szulik-Garbacz

 

Wizja i cel programu:
Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.


Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

zamknij