PRZEDSZKOLE NR 50
w Rybniku-Boguszowicach

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 50 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.p50.miastorybnik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.p50.miastorybnik.pl


Data publikacji strony internetowej: 2016-10-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-10-01


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
  • Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Wengerska, adres poczty elektronicznej p50alewen@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 440 77 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne

Należy pokonać 4 stopnie lub wjechać podjazdem dla wózków. Następnie wchodząc przez drzwi wejściowe otwierane ręcznie znajdziemy się w wiatrołapie. Na ścianie po lewej stronie znajduje się domofon, wybieramy numer 11 (naciskając dwukrotnie przycisk oznaczony numerem 1 znajdujący się w lewym górnym rogu na panelu domofonu) wtedy pracownik przedszkola otwiera za pomocą domofonu następne drzwi. W celu załatwienia spraw kierujemy się na lewo do kancelarii przedszkola (drzwi otwierane ręcznie).

 

Wejście boczne (do załatwiania spraw z Intendentem)
Należy pokonać 4 stopnie i kierować się w prawo a po ok. 3m kierować się w lewo lub z parkingu wjechać podjazdem dla wózków, kierować się prosto a po ok 5 metrach skręcić w lewo gdzie we wnęce w budynku znajdują się drzwi otwierane ręcznie, z klamką po lewej stronie. Idąc prosto przechodzimy przez kolejne drzwi i od razu za nimi kierujemy się w lewo tym samym wchodząc do pomieszczenia Intendentek.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek jest jednopoziomowy (tylko poziom 0) – wewnątrz brak jest schodów i wind, korytarze w części dostępnej dla rodziców/opiekunów są otwarte.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem przedszkola znajduje się parking z dwoma wydzielonymi, oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

 

 

W dniu 29.03.2022 r. dokonano przeglądu treści deklaracji dostępności, nie wprowadzono żadnych aktualizacji.

zamknij